Termes i condicions

Accés al lloc web

El simple accés al Lloc web és gratuït, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

Necessitat de registre

Per a l’accés al Lloc web no serà necessari el Registre de l’Usuari. No obstant això la utilització de la majoria dels Serveis podrà estar condicionada al Registre previ. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el propi Servei.

Les dades que proporcions per al registre han de ser exactes, actuals i veraços. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de les dades que introdueix, responent el mateix, en tot cas, de les dades introduïdes.

Normes d’utilització del lloc web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web així com tot el seu contingut i serveis conforme a la bona fe, el que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i en el present document.

L’Usuari s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable. L’ús incorrecte o indegut dels serveis i/o continguts del Lloc web, serà responsabilitat exclusivament de l’Usuari, reservant-se Pickpocket SL el dret de prohibir, a qualsevol Usuari que infringeixi les normes i obligacions establertes en aquest document, l’ús dels serveis oferts a través del Lloc web

A títol merament enunciatiu i no limitatiu, l’Usuari es compromet a:

  • No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
  • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptis contra els drets humans.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
  • No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
  • No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc web.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de qualsevol mena d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades personals

L’Usuari mantindrà indemne a Pickpocket SL davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar la societat a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades. Així mateix,  Pickpocket SL es reserva el dret a sol·licitar la corresponent indemnització per danys i perjudicis.

Exclosió de responsabilitat

Pickpocket SL no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest Lloc web per a mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, has de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc web.

L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per a  Pickpocket SL l’obligació de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Pickpocket SL no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del serveis del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Continguts i serveis enllaçats a través del lloc web

Els serveis d’accés al Lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (d’ara endavant, “Llocs web Enllaçats”). En virtut de l’article 17 de la LSSICE,  Pickpocket SL només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs web Enllaçats en la mesura en què tingui el coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la deguda diligència. Si consideres que existeix un Lloc web Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podràs comunicar-l’hi a  Pickpocket SL, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs web Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de Pickpocket SL amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Pickpocket SL no coneix els continguts i serveis dels Llocs web Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualización indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs web Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a Pickpocket SL .

En els supòsits en què l’Usuari pugui accedir o sigui redirigit a Llocs web Enllaçats que permetin la contractació de serveis i/o productes, l’Usuari sap i accepta que Pickpocket SL actua com a mer intermediari facilitant aquest accés, per la qual cosa no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la lliure utilització i/o contractació d’aquests serveis i productes de tercers, així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests. Pickpocket SL no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats del compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; la inadequació i defraudació de les expectatives d’aquests serveis i productes de tercers i dels vicis i defectes de tota classe que puguin donar-se en aquests.

Propietat intel·lectual i industrial

El titular del lloc www.bankrobber.net és també titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial que deriven dels continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font. En cap cas s’entendran cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Pickpocket SL o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueix algun dret sobre aquests.

Impostos aplicables

Els preus dels productes inclouen l’impost del valor afegit (I.V. A.). Les vendes de productes usats o de segona mà s’aplicarà el “Règim Especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció” contemplat en el Titulo IX, Capítol IV, de la Llei 37/1992, de 28 de Desembre, de l’Impost sobre el Valor afegit.