Enviaments i devolucions

Lliurament dels productes

PICKPOCKET s’obliga a lliurar els béns comprats per l’Usuari, al domicili assenyalat a aquest efecte en la secció “Adreça”, i en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda.

L’enviament es realitzarà,, a través de l’empresa de missatgeria GLS.

Si en el moment del lliurament del producte en l’adreça indicada, l’Usuari es troba absent, es deixarà un avís indicant com procedir per a la seva recollida. Si, transcorregut el termini de temps que GLS habilita per a la recollida del producte en l’oficina corresponent, el Comprador no ho recull, els productes seran retornats a PICKPOCKET i l’Usuari haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament i de tornada, així com de les possibles despeses de gestió associats.

PICKPOCKET no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduït per l’Usuari no s’ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.

Quan s’hagin adquirit diversos productes en una mateixa data, PICKPOCKET podrà realitzar el lliurament dels mateixos en diferents dates.

1. Devolució de productes

Dret de desistiment

L’Usuari disposarà d’un termini màxim de deu (14) dies hàbils des del lliurament del producte per desistir, total o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Una vegada finalitzat el termini de deu (14) dies hàbils, PICKPOCKET no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes.

En el supòsit de desistir de la compra d’un producte, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb PICKPOCKET mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: bankrobber@bankrobber.net.

En tot cas, en el supòsit de desistir de la compra, han de complir-se els següents requisits:

A) El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar les instruccions, documentació, accessoris i, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.

B) La devolució a PICKPOCKET ha de fer-se usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, en defecte d’això, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.

C) Haurà d’incloure’s una còpia del justificant de compra i de l’albarà de lliurament dels productes dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

D) Haurà de realitzar-se mitjançant el procediment establert en les presents Condicions Generals.

Si el motiu del desistiment no és imputable a PICKPOCKET, l’Usuari assumirà les despeses d’enviament per devolució.

Una vegada finalitzat per l’Usuari el procediment de desistiment establert en les presents Condicions Generals, PICKPOCKET programarà la recollida dels productes i informarà a l’Usuari per email de la data i horari en la qual es produirà aquesta recollida.

PICKPOCKET no es farà responsable dels costos i despeses ocasionades a l’Usuari per aquelles devolucions de productes que es produeixin sense seguir el procediment establert en les presents Condicions Generals.

2. Reemborsament del preu dels productes a l’Usuari

Sempre que el Soci hagi seguit el procediment establert en les presents Condicions Generals i s’hagin complert els requisits establerts en les mateixes, PICKPOCKET reemborsarà el preu abonat per l’Usuari corresponent als productes retornats, deduïts els costos de devolució.

L’Usuari no tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, en cas que no s’hagi seguit el procediment establert en les presents Condicions Generals o no s’hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals.

Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc a reemborsaments del preu parcials.

PICKPOCKET gestionarà l’ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l’Usuari per a l’adquisició dels productes, en un termini de quaranta-vuit (48) hores des de la confirmació d’arribada al magatzem de la comanda retornada. L’aplicació de la devolució del preu en el compte o targeta de l’Usuari dependrà de la targeta i de l’entitat emissora. El termini d’aplicació de la devolució del preu serà de fins a set (7) dies naturals per a les targetes de dèbit i de fins a trenta (30) dies naturals per a les targetes de crèdit.

3. Devolució de productes defectuosos

Sense perjudici de l’establert en la Clàusula següent i de qualssevol altres drets que li pogués correspondre, l’Usuari tindrà dret al reembolsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’Usuari. Alternativament a l’anterior, l’Usuari tindrà dret a reclamar, i que se li lliuri, un producte igual, en perfecte estat.

En els supòsits de devolució a PICKPOCKET dels productes, aquesta haurà de realitzar-se per part de l’Usuari mitjançant el procediment establert en l’anterior punt (2), si ben l’Usuari, en aquest cas, no s’haurà de fer càrrec dels costos de devolució d’aquests productes.

Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment establert en el punt (2) anterior i s’hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals, PICKPOCKET reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes realitzat per l’Usuari, conforme a l’establert en l’apartat (2) anterior.

Nul·litat parcial

En cas que qualsevol Clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres Clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes Condicions Generals.

El no exercici per part de PICKPOCKET de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions Generals no s’interpretarà com a renúncia a dita dreta, excepte renúncia expressa i per escrit per part de PICKPOCKET o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

Modificació de les condicions generals

PICKPOCKET es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les Condicions Generals. Els Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per quantes consultes vulgui realitzar. Els Usuaris hauran de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc Web. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.